piątek, 1 listopada 2013

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zgorzelcu i jego szefowie

     Resort Bezpieczeństwa Publicznego od VII 44 r. rozpoczął likwidację struktur organizacyjnych AK i rządu londyńskiego. W ciągu kilku miesięcy 1944 r. wywieziono do ZSRR ok. 5 tys. żołnierzy AK. W latach 1945-1948 MBP rozpoczęło likwidację zbrojnego podziemia i opozycji politycznej.
     Straż Więzienna na początku 1945 liczyła ok. 7 tys. osób (głównie żołnierzy AL, armii Berlinga, ochotników zgłaszających się do wojska i MO i tolerowanych jeszcze przedwojennych funkcjonariuszy SW). W okresie tym aresztowano ok. 78 896 osób, represjami zaś objęto ok. 250 tys. osób. Zasady segregacji więźniów ustalono w 1950 r.   Skazanych podzielono na trzy grupy: A, B i C.
       źródło: przedruk z autor IPN
    Grupa A obejmowała wrogów "władzy ludowej" skazanych na karę pozbawienia wolności powyżej 10 lat.
    Do grupy B zakwalifikowano skazanych za działalność antypaństwową w wymiarze 5-10 lat, skazanych za duże przestępstwa gospodarcze i recydywistów.
    Grupa C obejmowała skazanych za pozostałe przestępstwa.
     Na początku 1956 r. uproszczono ten podział i wprowadzono dwie grupy: A - antypaństwowi i P - pospolici. W ramach każdej z grup istniał podział na podgrupy. Dla skazanych zaliczonych do grupy A wyznaczono łącznie 17 więzień, 13 dla dorosłych i 4 dla młodocianych. Więźniów politycznych objęły amnestie ogłoszone w latach 1945, 1947, 1952 i 1956. Pierwsza z nich obejmowała nie tyle osadzonych, ile członków zbrojnego podziemia pozostających na wolności.
     Amnestia z 1956 r. objęła ok. 30-35 tys. więźniów przeważnie politycznych. Zwolnieni musieli podpisać zobowiązanie o milczeniu na temat warunków pobytu w więzieniu.
Kierownicy/szefowie PUBP/PUdsBP w Zgorzelcu
ppor. Wojciechowski Józef Jan 1945
ppor. Tkaczyk Ryszard Władysław 1 II–30 X 1946
po. Leon Wachowiak 30.X.1946
ppor. Błachnio Zygmunt Stanisław p.o. 1946–1947ppor./por. Lech Franciszek Ignacy p.o. 5 II–20 VIII 1947
chor. Akawiec Andrzej Jakub p.o. 1 XI 1948–15 II 1950
chor./ppor. Czekaj Tadeusz Jan p.o. 1 IX 1950–1 XII 1951
ppor. Jagiełło Stanisław Józef p.o. 15 IX 1952–31 XII 1953, 1 I 1954–1 IX 1955
chor. Stokłosa Stanisław Michał 1 IX 1955 –

Zastępcy PUBP/PUdsBP w Zgorzelcu
ppor. Błachnio Zdzisław Stanisław 1 II 1946–1947
chor. Akawiec Andrzej Jakub 1 XI 1948–15 II 1950
chor. Kysiak Roman Władysław 1 I 1950–
chor. Czekaj Tadeusz Jan 1 IX 1950–1 XII 1951
ppor. Jagiełło Stanisław Józef 1 I–15 IX 1952
por. Wąsik Henryk Jan 1 IX 1952–20 VIII 1953
ppor. Witas Marian Roman 15 X 1953–1 XI 1954

Leon Wachowiak s. Stanisława ur. 29 I 1904
Przebieg służby:
UB - XI 1945 p.o. kierownika Wydziału II WUBP we Wrocławiu; 1 II 1946 kierownik Wydziału Więzień i Obozów WUBP we Wrocławiu; 30 X 1946 p.o. szefa PUBP w Zgorzelcu; 30 XI 1947 przekazany do dyspozycji Departamentu Personalnego
MON; 1 I 1949 inspektor ds. dowodów osobistych PUBP w Zgorzelcu; 1 X 1949 zastępca komendanta wojewódzkiego ds. ORMO KW MO w Gdańsku, zwolniony 31 VII 1954.

Bogdan Witczak s. Władysława ur. 18 XI 1942
Przebieg służby:
16 VIII 1965 oficer operacyjny Referatu Bezpieczeństwa KP MO w Zgorzelcu; 1 IV 1967 oficer SB Grupy Operacyjnej Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Zgorzelcu; 1 VI 1970 inspektor operacyjny Grupy Operacyjnej Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO Zgorzelec; 1 VI 1975 starszy inspektor Wydziału „A” SB KW MO we Wrocławiu; 1 III 1982 kierownik Sekcji Wydziału V SB KW MO we Wrocławiu; 16 X 1985 zastępca szefa DUSW ds. SB Wrocław – Fabryczna; 1 II 1990 do dyspozycji szefa WUSW we Wrocławiu; zwolniony 31 VII 1990.

Stanisław Jagiełło s. Józefa ur. 16 III 1920
Przebieg służby:
20 VI 1945 kierownik Sekcji IV PUBP w Kamiennej Górze;
1 X 1947 starszy referent Referatu IV PUBP w Środzie Śląskiej;
1 X 1948 starszy referent referatu IV Wydziału Miejskiego WUBP we Wrocławiu; 1 VII 1950 starszy referent referatu Komunikacji Wydziału IV WUBP we Wrocławiu;
1 I 1952 zastępca szefa PUBP w Zgorzelcu;
1 I 1954 szef PUBP w Zgorzelcu;
1 IX 1955 naczelnik Wydziału III Wuds.BP we Wrocławiu; 1 II 1956 zastępca kierownika PUds.BP w Wałbrzychu;
1 I 1957 starszy oficer operacyjny Sekcji II Wydziału II SB KW MO we Wrocławiu;
1 IX 1957 słuchacz dwuletniej Szkoły Starszych Oficerów Operacyjnych Centrum Wyszkolenia MSW;
1 VIII 1959 starszy oficer śledczy Wydziału Śledczego KW MO we Wrocławiu;
1 XI 1959 inspektor Inspektoratu Kierownictwa KW MO we Wrocławiu;
1 I 1964 naczelnik Wydziału „W” KW MO we Wrocławiu;
1 VI 1975 w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO we Wrocławiu; zwolniony 15 IX 1975.

Zbigniew Sikora s. Józefa ur. 18 XI 1924
Przebieg służby:
10 VIII 1945 oficer śledczy PUBP w Zgorzelcu;
31 I 1946 oficer śledczy PUBP w Jeleniej Górze;
1 IV 1946 starszy oficer śledczy PUBP w Jeleniej Górze;
14 V 1947 p.o. zastępcy szefa PUBP w Jeleniej Górze;
6 IX 1947 słuchacz kursu zastępców szefów Centrum Wyszkolenia MBP w Legionowie;
1 VII 1948 zastępca szefa PUBP w Brzegu;
13 IV 1949 zastępca szefa PUBP w Ząbkowicach Śląskich;
1 VII 1952 szef PUBP w Kamiennej Górze;
24 XI 1952 słuchacz kursu Aktywu Kierowniczego MBP;
12 VIII 1953 inspektor ds. szkolenia zawodowego przy kierownictwie WUBP we Wrocławiu;
1 XII 1954 naczelnik Wydziału VI WUds.BP we Wrocławiu;
1 I 1957 zastępca naczelnika Wydziału III SB KW MO;
1 VII 1962 zastępca naczelnika Wydziału IV SB KW MO we Wrocławiu; 1 IV 1967 naczelnik Wydziału IV SB KW MO we

artykuły powiązane:
Zgorzelecka bezpieka 1945–1990


Źródło:
http://ipn.gov.pl/
http://inwentarz.ipn.gov.pl/